อาจารย์ยอด : ลูกจ้างมหาภัย [กรรม]

  มุมมอง 83,745

อาจารย์ยอด

25 วันที่ผ่านมา

#อาจารย์ยอด
กดติดตามไว้ กดแชร์ตามอัทธยาศัย มีเรื่องใหม่เล่าให้ฟังทุกเช้าครับ
สั่งซื้อ อาจารย์ยอด MP3 ซีดี/แฟลชไดรฟ์ ได้แล้วที่
ajarnyordmp3.page365.net
--------------
thpost.info [Official Channel]

ความคิดเห็น
จารุชา ขันธพัฒน์
จารุชา ขันธพัฒน์ 19 วันที่ผ่านมา
ไม่มีเรื่องใหม่ๆๆบ้างหรอคะ
มานะ สระทองแดง
มานะ สระทองแดง 20 วันที่ผ่านมา
🙏🙏🙏🙎
NCJ-Lucky Official
NCJ-Lucky Official 21 วันที่ผ่านมา
🌈🌈🍬🍬🍬🍬🍭🍭🍭💕💕💕💕💕
เดี๋ยวดาว หลุดหรอก
เดี๋ยวดาว หลุดหรอก 22 วันที่ผ่านมา
เิอามาลงอีกแล้วไอ้หงอก
KV
KV 23 วันที่ผ่านมา
👍
wiwein28 sukkaew
wiwein28 sukkaew 23 วันที่ผ่านมา
ฝันดีค่ะทุกคน.....​❤️❤️❤️
ธาวิน วิมลพรรณ
ธาวิน วิมลพรรณ 24 วันที่ผ่านมา
🥱🥱🥱🥱🥱😫😫😫😫👋👋👋👋
ปู หวาน
ปู หวาน 24 วันที่ผ่านมา
สวัสดีค่ะ🙏อาจารย์ยอด
จรัญ ชัยชนะ
จรัญ ชัยชนะ 24 วันที่ผ่านมา
ตั้งแต่ผมได้ฟังได้รู้จัก อาจารย์ยอดมานี่แหละ.ที่ทำให้ชีวิตของผมต้องเปลี่ยนไปมากๆเลย จากไม่เคยที่จะ ไหว้พระสวดมนต์ เดี๋ยวนี้ต้องหัดมาไหว้พระสวดมนต์ทุกวัน.แต่ก่อน เชื่อเรื่องเวรกรรมมีจริงอยู่ 10%.ตอนนี้เซื่อ ล้าน% แล้วครับ.ว่ามันมีจริงๆ....ตามทันในชาตินี้เลยแหละครับ ไม่ถึงชาติหน้า...เพราะผมเจอมาแล้ว เพราะฟังจากอาจารย์ แล้วเอามานึกคิดดู เลยรู้ว่ามันคือกรรมนั่นเอง.มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ....
Amorn Thanee
Amorn Thanee 24 วันที่ผ่านมา
สวัสดีครับทุกท่าน🙏💟💟
สําเนียงกีต้าร์บวกปรัชญาชีวิต ผ่านเส้นลวดเล็กๆ
สําเนียงกีต้าร์บวกปรัชญาชีวิต ผ่านเส้นลวดเล็กๆ 24 วันที่ผ่านมา
โหดเหี่ยมเกินคนเรา
ภาคภูมิ หาวงษ์
ภาคภูมิ หาวงษ์ 24 วันที่ผ่านมา
ฟังตลอดเลยคับ. วันเสาร์ก้อดูรายการอาจาร์ยอดทางโทรทัศรทุกวันคับ
ดารณี มาศทอง
ดารณี มาศทอง 24 วันที่ผ่านมา
สวัสดีวันจันทร์อ.ยอดและพี่น้องค่ะ😘😘😘🙏🙏🙏🦄🦄🦄❤❤❤❤❤
Aop Lop
Aop Lop 21 วันที่ผ่านมา
Aop Lop
Aop Lop 21 วันที่ผ่านมา
หชช/ไ/ชหชๅ
Aop Lop
Aop Lop 21 วันที่ผ่านมา
ชหชหห/ๅ/หห/หหๅหหช/หห//หชไปหหชหๅห/ช/ลหชไไๅๅหไชผ/หหหหๅ/ช_หป/หห/ชหหหหชห/ห//หหห//ๅ/ไช/ห/หช//หชหๅ/ห/หชหห/ชหๅชๅๅๅหห/ชหหช/หหชหหหหชห/หชหห/หไห/ๅไหห
Aop Lop
Aop Lop 21 วันที่ผ่านมา
/หชชหชชๅหชๅหช_หหหหชหหชไหหชชหหก/หชชไหหหชหๅหชหไหหชช/หชๅชหชหช/หชหไๅไหไกหๅหชห/หชหไผ//หชหหไหช/หหชชหชขไชๅ/ผหชห//ห/หปหๅๅหชชขหชหๅห/หช//ชห/หชหชๅหช/หหชๅไหหหช/ชหชผ/ๅ/ห
Aop Lop
Aop Lop 21 วันที่ผ่านมา
ขๅขหผขๅขผผขหขหขขขขชหขหขๅขๅผชขหขขขขขขหขข/ผขขๅหขผขหขๅผขขขๅผๅขผๅผขๅขหาขๅชขๅหขผขขขผขๅ9ปๅขหขปขขๅขชชผชชขๅขชขขๅขขหผๅขผขขขๅขขขขหาๅขๅชไปชขหขหชขก็หขข/ชขๅขผขผขผหข/ขหขไผหขๅหผชๅๅหหผขๅหขผผขกขขขขขชหขหขหขขหชผชๅชๅชขหขหข/ขหขๅขขขๅขขขหขหขหขหขหหชขข9¶∆¶9¶20¶¶¶∆9∆00¶9¶ขหขขหขขๅหขขขผขปๅช¶9¶∆9¶09¶9∆0∆9¶¶1¶*099*¶¶¶¶¶9¶¶¶0¶9∆9∆9099¶9¶1¶0¶9¶90¶990¶∆¶019¶¶∆99¶¶0¶9∆¶¶9¶99¶¶∆¶99¶9¶2@999¶¶9¶¶090¶#∆¶¶0¶0¶9¶10¶~¶∆¶¶∆999¶000∆9¶∆∆~∆0¶90¶∆09¶∆¶`99¶∆∆¶¶∆∆∆99∆99∆9¶209¶¶0*90900∆∆∆99∆1∆999¶0∆9¶¶~∆9∆¶9¶1∆9∆999¶∆00¶000¶0¶00¶¶¶∆%~¶9`0¶0∆0∆0∆99¶¶09∆∆99∆¶10∆0∆∆0¶¶9|9€∆¶01090∆∆€~¶¶0∆9*989∆∆919∆`9∆∆¶∆0¶¶0∆¶00¶∆0∆9∆¶∆0¶00¶∆%¶90∆`¶∆`00∆¶¶∆0099¶9919~9¶0∆902∆%∆¶9∆¶9¶`∆∆¶10∆9€¶091∆∆~¶10∆¶0∆∆%∆0¶0~0090∆0¶∆0∆#0∆0~%0¶∆∆92∆0¶90¶%¶∆~¶010∆∆∆0¶€9¶9∆∆9¶*1~100~¶1∆~∆~9∆~∆0119~¶0¶10|10910∆1~∆9``~∆∆#091∆∆19∆∆0~∆0~0~019*1#∆*%10∆∆1~~%∆~∆*1011~1~11`%¶~~01∆~10¶¶100~101~¶~0901~∆~#~#0001~1~~~190091∆*|~∆010∆~~919#%¶*%***%*+*%%***%(((7((%%/%/***%+%*+*+*%***++***+%+%+*+*****++%///////%//%//(%(7((%(%*%%((/%%%/+%(**%*((*(*(*(*(****((*(%(*(**(%(%%**7)%(**%((**-%+*(%*-*-*%((*(%/%/++%**%%%*((((*(((*%%+*+%*+%+**(%7%++*%*%+*/%+--/////--(((**+%*%7%+**((%(((*(%(%**7*)7+*%/+%***%ชขหๅหหหหผชหๅหหๅๅผๅชๅขหหผชขผหๅหชชหหชหหหห/ๅหชหๅๅหๅชๅชหๅหขชห,ๅขๅๅๅหหผ***77*%*%%*%(*7(-%/%-***((%%*(((%*(%(((*+%(((%3((((*((%%((*%**+7%+7%/%////+**%%*%****%((((((((4***(*7*(7((***+***+%+*%7**%/%%*+++**((%(%%(%**%*++**+*+%**%*/%//////(*%1%%77*(%%%(((%((%(((((%(((%**(((%(%(%4*(*((((%**((**%***++**(*-%%**%+**%*+*%*%*/++***/*+***/%/7///%7%7+/++*+%//+///%*(%(**%**((*(%(%7%(%-*%%**ๅหๅๅๅหหชหหขๅๅหขหๅหหห%((**(-/*+*++*++*%******%***7%*%7%*7(((*(%*%*(*(*%++*%%**%***%****++**7(%**((**((((*+*+**%//+%/(*%(*((*((*%*(*((((((((///%4/-(//%%/-%-(***-**(77+*(**%*%**+****%*++-/%-%/--/-/%-----/%//(((**%*(((%*%((*((%%(*%((((7(%((%**(-(((*%(((%((*%%*+*+***%(((**((%%(%(((((%%(7((((**-**(%(*(*(((%+*(((7(**(%%(*(%(%(%**((*%7((**(((**7*%*(*%*(%%(*(**(((%7(%((**%(*(**/หหหๅขหหๅหหๅหหขๅหๅๅๅชขหชหหหขหหๅหหหหขๅห/หห/หหหชๅๅหชๅชๅชๅๅๅๅๅหหหขๅหขหๅๅหๅหห/ชหๅๅหๅไ/ขหๅหๅหๅๅหๅหๅ/ๅหๅปๅไหไหๅหๅหๅขหหๅหหหๅๅชหข/ๅหๅชๅขๅชๅหช/หหชๅๅๅๅผหห/ๅๅหหๅชๅๅหหหหขหๅหห/หหหหชชชหหหหชหชหหหขหขหหหหขๅๅๆหชๅหๅหๅหหหหๅๅหๅชหชหหหหชหชชห/หๅหหชหหๅหหหหหห/หชๅหหหๅหหชหชหผหหๅผๅขผๅชหชๅไชผหขหหๅหหหๅๅไชหชห/หชหหๅชๅๅหหหหหหหขหหๅผชชหๅ/หหชๅชขๅหห//หชๅชหหๅหชชหขหๅๅ/หกหหๅขหหหหหห****+**%((%*7((%((*%***%**%*(-4%*((%**(+*+++%***(%(*((%*/%*(%***+**(-((%-((*%(%(%++**%+***+*%*%*%+**-/(%*%+*(**((*((((*%(*(%***((%*/-/%/-****(((%7%-%+*%*%%-*(%77(((/****%+**(*%--(%/((*((((*7(*(((((((%(%(%(%((((%(%(%**%(((*(/-/+*%***+*%*%*****(4(((/(((*4/%-/-%*(*((4**4***-%(*******((**(%(%(((%%*+-%(-(*(%%(*%++%/%**7(/*//**(%**%*%%+%--4%-//%%%%/-/--///++-+*(**%+**%+%++*++**7*7%**%%%*(%(**(((*%%7(*%-+%*%%+*++*/%%-%-/%/%/(%7**(%*((%%*%1***%-,%+7%//4%/2(((**(*%7%*%(%*/%*+*%+*%-+*//%4/%*%+****%*+****4*+***+*+%*+*%++%//**%(((7((%*%((%*+(%*(((+4+%((%(4%(%%+(%((%*%%(44/%%//*((%*(%**%%(%4(((%%4%(%(%
ผึ้ง เขม้นงาน
ผึ้ง เขม้นงาน 24 วันที่ผ่านมา
28/9/63​ 12::13
greenone ngo
greenone ngo 24 วันที่ผ่านมา
เรื่องนี้ลงวนซ้ำรอบที4!!!!!!!
อภิญญา โอบนิธิมั่นคง
อภิญญา โอบนิธิมั่นคง 24 วันที่ผ่านมา
ใช่ครับ ฟังซ้ำเซ็งเลยครับพี่
chai santi
chai santi 24 วันที่ผ่านมา
ขอบคุณ​ครับ​อาจารย์​
Chaleow Phonmafai
Chaleow Phonmafai 24 วันที่ผ่านมา
สวัสดีค่ะอาจารยอด
สะแหยงเดช แหว่ง
สะแหยงเดช แหว่ง 24 วันที่ผ่านมา
ดีฮ่า​แหยง​กำลัง​เก็บ​เห็ด​ได้2ดอกกำไผกำมัน​เด้อ​ มัน​เคยฆ่า​กันมาหลายซาดแล้ว​ อย่าเฮ็ด​สั่วแท่ๆ​ ไปหาเห็ดต่อก่อน​ ขี่ก่าปอมล้ายหลาย​ บ่ก้าฆ่าย้านบาป​ พะ​น๊า​พะ​นะ​วะ​ ซั่น​ด​อ​กห​ว๋า​ เด้อ​นาง​เด้อ​ๆ​ๆ​เด้อ​ๆ​นาง​เด้อ​ ผ่า​ง​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​
tooptip tip
tooptip tip 24 วันที่ผ่านมา
สวัสดีค่ะ🙏🙏🙏🙏😇😇😇⛅⛅⛅😊😊
ว.ร. ท.ล.
ว.ร. ท.ล. 24 วันที่ผ่านมา
สวัสดี🙏🙏🙏คุณพ่อ ปรีชาแลแฟนพันธุ์แท้จารย์ยอดทุกท่านจ้าาาา ขอให้สนุก/มีความสุขการฟังจารย์ยอดแลพักผ่อน/ทำงานจ้าาาา🌷🌸🌺🌻🌼🍙🍘🍚🍮🍞🍯🍰🍪🍫🍭🍩🍦🍠🍵🍹🍨🍧🍌🍎🍏🍊🍅🍇🍈🍉🍐🍑🍒🍓🍍🌰 mind is master, body is servant, may the monk protect everyone
รําภา มลคล้ํา
รําภา มลคล้ํา 24 วันที่ผ่านมา
วันไหนไม่ได้ฟังเหมือนขาดอะไรไปซะอย่างฟังแล้วทำให้มีสมาธิมีสติคิดอย่างใจเย็นจริงๆค่ะ
dzvhd gcxx
dzvhd gcxx 24 วันที่ผ่านมา
กาญสวัสดีค่ะอาจารย์ยอดและพี่น้องเพื่อนทุกที่กำลังฟังรายการอาจารย์ยอดอยู่และไปทำงานด้วยค่ะ
ดีเจ สาว ชัยภูม
ดีเจ สาว ชัยภูม 24 วันที่ผ่านมา
สวัสดีค่ะท่าน อ.ยอด และเพื่อนๆร่วมโลกทุกๆคนจ้า🙏🙏🙏⚘🌷💖💕
SuperWin แชลแนล
SuperWin แชลแนล 24 วันที่ผ่านมา
เล่าเห็นภาพเลยครับ
Jitha Narath
Jitha Narath 24 วันที่ผ่านมา
Good health, peace, love, happiness, success, & good luck to all! Love all living things & continue to do goods! God, Buddha, Jesus, mother nature, & the higher powers bless everybody!🙏🙏🙏❤😇❤👌✌🤘🤚😎😻😻😻
Walten tubby dc2
Walten tubby dc2 24 วันที่ผ่านมา
Thank you
Kanokwan Paoprom
Kanokwan Paoprom 24 วันที่ผ่านมา
แกค7้่้อ
Kanokwan Paoprom
Kanokwan Paoprom 24 วันที่ผ่านมา
ผฏกับ​777ผผผหหกกกกกกกกกปกกผผผผผผผผผผผผผ
กัลยาณี ชัยภูมิ
กัลยาณี ชัยภูมิ 24 วันที่ผ่านมา
สวัสดีมีสุขค่ะคุณ😁🙏❤️❤️🍹🍹📣
๒๔๙๙บุญชู chaiyaphum
๒๔๙๙บุญชู chaiyaphum 24 วันที่ผ่านมา
[กรรม]สวัสดีครับ อาจารย์ แฟนรายการช่องอาจรย์ทุกท่าน
๒๔๙๙บุญชู chaiyaphum
๒๔๙๙บุญชู chaiyaphum 24 วันที่ผ่านมา
@กัลยาณี ชัยภูมิ ครับ👯😁 เฮ็ดงานม่วนๆมีความสุขหลายๆ หล่ ☕🍜
กัลยาณี ชัยภูมิ
กัลยาณี ชัยภูมิ 24 วันที่ผ่านมา
สวัสดีงามๆยามเช้าจ้าพี่ชายกัลย์🙋🏻🐝😁😁💖💖
ป๋องแป้ง แห่งความหลัง
ป๋องแป้ง แห่งความหลัง 24 วันที่ผ่านมา
วิริเยน ทุกขมัจเจติ.
ป๋องแป้ง แห่งความหลัง
ป๋องแป้ง แห่งความหลัง 24 วันที่ผ่านมา
จ้า
กัลยาณี ชัยภูมิ
กัลยาณี ชัยภูมิ 24 วันที่ผ่านมา
สวัสดีมีสุขทุกๆวันค่ะคุณ🙏🙏🙏
กัลยาณี ชัยภูมิ
กัลยาณี ชัยภูมิ 24 วันที่ผ่านมา
สวัสดีทักทายราบงานตัวก่อนไปทํางานค่ะเพื่อนๆทุกท่าน สู้ๆค่ะ 🎧🙋🏻😷🙏❤️❤️❤️🍹🍹☕☕
กัลยาณี ชัยภูมิ
กัลยาณี ชัยภูมิ 24 วันที่ผ่านมา
@ป๋องแป้ง แห่งความหลัง สวัสดีจ้าาคุณ😁🙏❤️❤️🍮☕✌️✌️
กัลยาณี ชัยภูมิ
กัลยาณี ชัยภูมิ 24 วันที่ผ่านมา
@Jitha Narath สวัสดีค่ะคุณ😁🙏❤️❤️🍮☕✌️✌️
กัลยาณี ชัยภูมิ
กัลยาณี ชัยภูมิ 24 วันที่ผ่านมา
@๒๔๙๙บุญชู chaiyaphum สวัสดีพี่บุญชูค่ะ🙋🏻😁🙌💖🍮☕🐝
๒๔๙๙บุญชู chaiyaphum
๒๔๙๙บุญชู chaiyaphum 24 วันที่ผ่านมา
ทักทาย@น้องกัลฯครับ🙏👯😄🙋
Jitha Narath
Jitha Narath 24 วันที่ผ่านมา
Good morning Ganya Nee!🙏❤😇😻🍪🍦🥧🧁🍨🍰
Liw Phone
Liw Phone 24 วันที่ผ่านมา
😷🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏😷
กัลยาณี ชัยภูมิ
กัลยาณี ชัยภูมิ 24 วันที่ผ่านมา
ทักทายก่อนทํางานค่ะ😁🙌💕☕🍰✌️✌️
เด็ก เก่างิ้ว
เด็ก เก่างิ้ว 24 วันที่ผ่านมา
สวัสดีครับทุกท่านครับ🙏🙏🙏♥️♥️♥️🌷🌷🌷🎧
เด็ก เก่างิ้ว
เด็ก เก่างิ้ว 24 วันที่ผ่านมา
@กัลยาณี ชัยภูมิ ครับผม🙏🙏🙏♥️♥️♥️
เด็ก เก่างิ้ว
เด็ก เก่างิ้ว 24 วันที่ผ่านมา
@๒๔๙๙บุญชู chaiyaphum ครับผม🙏🙏🙏♥️♥️♥️
กัลยาณี ชัยภูมิ
กัลยาณี ชัยภูมิ 24 วันที่ผ่านมา
สวัสดีมีสุขทุกๆวันค่ะคุณ😁🙏❤️❤️🍮☕✌️✌️
๒๔๙๙บุญชู chaiyaphum
๒๔๙๙บุญชู chaiyaphum 24 วันที่ผ่านมา
ทักทายเช้าทำงานครับ🙌
คนงาม ชื่อแอนค่ะ
คนงาม ชื่อแอนค่ะ 24 วันที่ผ่านมา
ทักทายสวัสดีนะคะทุกคน🙏💖🙏
คนงาม ชื่อแอนค่ะ
คนงาม ชื่อแอนค่ะ 24 วันที่ผ่านมา
@ป๋องแป้ง แห่งความหลัง สวัสดีงามๆจร้าอ้ายขอบคุณค่ะ🙏😊🌹🌻😘🙋‍♀️🙏
คนงาม ชื่อแอนค่ะ
คนงาม ชื่อแอนค่ะ 24 วันที่ผ่านมา
@กัลยาณี ชัยภูมิ สวัสดีงามๆจร้า.เลิฟๆ🙏😊💖🙋‍♀️
ป๋องแป้ง แห่งความหลัง
ป๋องแป้ง แห่งความหลัง 24 วันที่ผ่านมา
ดีจ้า
กัลยาณี ชัยภูมิ
กัลยาณี ชัยภูมิ 24 วันที่ผ่านมา
สวัสดีค่ะพี่แอนคนงาม😁🙌💕☕🍮🌷
I Samsung
I Samsung 24 วันที่ผ่านมา
รายงานตัวตรับ
กัลยาณี ชัยภูมิ
กัลยาณี ชัยภูมิ 24 วันที่ผ่านมา
รายงานตัวค่ะ😁🙌💕☕🍮
เด็ก เก่างิ้ว
เด็ก เก่างิ้ว 24 วันที่ผ่านมา
🙏🙏ครับผม👍👍👍🤩🤩🤩🌷🌷
อาจารย์ยอด : คุณไสยคืนสนอง [ผี] new
35:07
Blackpink performs 'Lovesick Girls' l GMA
3:43
Good Morning America
มุมมอง 951K
NCT U 엔시티 유 'From Home' MV
4:42
SMTOWN
มุมมอง 16M
อาจารย์ยอด : คนขายคน [กรรม]
24:10
อาจารย์ยอด
มุมมอง 53K
อาจารย์ยอด : ชายหลายรัก [กรรม] new
23:59
อาจารย์ยอด : ใส่ร้ายพระ [กรรม]
27:51
อาจารย์ยอด
มุมมอง 175K
อาจารย์ยอด : เนื้อคู่ [กรรม] new
23:36
อาจารย์ยอด
มุมมอง 477K
Blackpink performs 'Lovesick Girls' l GMA
3:43
Good Morning America
มุมมอง 951K
NCT U 엔시티 유 'From Home' MV
4:42
SMTOWN
มุมมอง 16M
เข้ามาแบบนี้ค่อยดีใจหน่อย
13:39
จอนนี่มือปราบอินดี้ Channel
มุมมอง 244K
มาแสดงความยินดีกับรถใหม่น้องมุก
16:46
รถดั้มซิ่ง ดินด่วน Dump Truck
มุมมอง 95K